THÔNG TIN KHÓA HỌC

 

 • Giảng viên 1
 • Học viên 120
 • Nội dung 7
Đăng ký

CHƯƠNG VIII. NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH                                                     MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Dân chủ và thực hiện dân chủ là nhu cầu khách quan của con người. Ngay từ xã hội công xã nguyên thủy, để duy trì sự tồn tại của mình, con người đã biết tự tổ chức ra những hoạt động có tính cộng đồng, các thành viên công xã đều bình đẳng tham gia vào mọi công việc của xã hội.

 

Đặng Thị Nga

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 7
 • Bài giảng điện tử tuần 11 Mác 2 Tài liệu
 • Bài kiểm tra tự luận 10 phút Bài kiểm tra
 • Bài kiểm tra tự luận 15 phút Bài kiểm tra
 • Đề cương chi tiết học phần Mác 2 tuần 11 Tài liệu
 • Tài liêu tham khảo Mác 2 Tuần 11 Tài liệu
 • Nội dung bài giảng Tuần 11 Mác 2 Chương VIII Tài liệu
 • Nội dung tự nghiên cứu tuần 11 Mác 2 Video

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 

 • Giảng viên 1
 • Học viên 120
 • Nội dung 7