THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 2
  • Học viên 29
  • Nội dung 4
Đăng ký

Chưa có dữ liệu khóa học

Phạm Thị Hương

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 4

Nguyễn Thị Lanh

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0
  • Slide bài giảng Tài liệu
  • Đề cương túi hộp 3 lớp Tài liệu
  • Video may túi hộp 3 lớp Video
  • Bài kiểm tra Bài kiểm tra

THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 2
  • Học viên 29
  • Nội dung 4