THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 2
  • Học viên 0
  • Nội dung 1
Đăng ký

Trong khóa học này, các bạn sẽ được tìm hiểu về các kiểu dệt biến đối như: Vân điểm biến đổi, vân chéo biến đổi và vân đoạn biến đổi.

Trương Thị Ngân

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 1

Nguyễn Văn Hải

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0
  • Các kiểu dệt biến đổi Video

THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 2
  • Học viên 0
  • Nội dung 1
Đăng ký