THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 1
  • Học viên 6
  • Nội dung 2
Đăng ký

Học thuyết giá trị thặng dư là hòn đá tảng trong hệ thống lý luận kinh tế của Chủ nghĩa Mác – Lênin, do đó nắm vững nội dung cơ bản của học thuyết giá trị thặng dư và các hình thái biểu hiện của giá trị thặng dư cũng như những vai trò và ý nghĩa lịch sử của học thuyết là yêu cầu cần thiết đối với sinh viên trong quá trình học tập môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2.

Đặng Thị Nga

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 2
  • mác 2 Bài tiểu luận
  • tuần 1 Tài liệu

THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 1
  • Học viên 6
  • Nội dung 2
Đăng ký