THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 1
  • Học viên 59
  • Nội dung 1
Đăng ký

Nội dung bài học giới thiệu về: Khái niệm - Cấu tạo - Ký hiệu - Đặc tính - Ứng dụng của 4 loại mũi may Thắt nút - Móc xích đơn - Móc xích kép - Vắt sổ.

Nguyễn Thành Nhân

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 1
  • Bài 2(T3-4). Các dạng mũi may CB_ĐHM_HK2.zip Scorm

THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 1
  • Học viên 59
  • Nội dung 1
Đăng ký