THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 1
  • Học viên 59
  • Nội dung 1
Đăng ký

Nội dung bài giới thiệu về:

- Quy trình sản xuất một sản phẩm may công nghiệp

- Khái niệm về may công nghiệp, may thủ công, sự khác nhau của chúng

- Phân loại thiết bị may trong dây chuyền sản xuất may công nghiệp.

Nguyễn Thành Nhân

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 1
  • Bài 1(T1-2). Giới thiệu về TB trong dây chuyền sản xuất MCN Scorm

THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 1
  • Học viên 59
  • Nội dung 1
Đăng ký