THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 0
 • Nội dung 6
Đăng ký

                                  CHƯƠNG 3. CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

Chủ nghĩa duy vật lịch sử là một bộ phận triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin; là học thuyết xã hội học chung; là khoa học về những quy luật chung và đặc thù của sự phát triển của các hình thái kinh tế-xã hội. Với tư cách là quan niệm triết học duy vật về lịch sử (xã hội loài người), chủ nghĩa duy vật lịch sử gắn trong mình những nguyên tắc của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong các lĩnh vực của xã hội.

          Nguyên tắc bản thể luận chính của chủ nghĩa duy vật biện chứng về tính thứ nhất của vật chất và tính thứ hai của ý thức được cụ thể hoá trong chủ nghĩa duy vật lịch sử là sự khẳng định tính thứ nhất của tồn tại xã hội và tính thứ hai của ý thức xã hội. Trong hệ thống các quan hệ xã hội, chủ nghĩa duy vật lịch sử chọn quan hệ vật chất và khẳng định chúng quy định các quan hệ tư tưởng. Cơ sở thực tiễn của sự lựa chọn đó là yếu tố đơn giản và tất yếu rằng, con người trước khi nghiên cứu khoa học, chính trị, triết học, tôn giáo v.v cần phải ăn, uống, mặc, ở v.v và rằng, trong quá trình sản xuất ra lợi ích vật chất cho xã hội, con người thể hiện mình trong những mối quan hệ độc lập với ý chí của họ- là quan hệ sản xuất. Sản xuất vật chất xã hội tạo cơ sở vật chất (cơ sở hạ tầng) của xã hội, trên đó, xây dựng lên kiến trúc thượng tầng tư tưởng và chính trị của xã hội. Theo V.I.Lênin, chỉ có những khái quát như thế mới đưa lại khả năng chuyển hoá từ sự miêu tả (và sự đánh giá từ góc độ lý tưởng) các hiện tượng xã hội đến sự phân tích chúng một cách khoa học, phân chia, nói thí dụ, cái gì đã làm cho một nước tư bản này khác với một nước tư bản khác và nghiên cứu những gì là cái chung của tất cả các nước tư bản đó. Đến lượt mình, sự thay đổi của các thời đại trong lịch sử xã hội loài người thể hiện là quá trình chuyển hoá tiến bộ mang tính quy luật từ thời đại tới thời đại của các phương thức sản xuất. Nguyên nhân sự thay đổi giữa các phương thức sản xuất là mâu thuẫn giữa trình độ phát triển của lực lượng sản xuất (là nội dung bên trong của quá trình phát triển) với quan hệ sản xuất (là hình thức bên ngoài của quá trình phát triển).

Đặng Thị Nga

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 6

Phạm Thị Đào

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0
 • Nội dung bài giảng. Tuần 11. Mác 1 Chương III. Chủ nghiã duy vật lịch sử Tài liệu
 • ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN MÁC 1.pdf Tài liệu
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO.docx Tài liệu
 • Tuần 11.pdf Tài liệu
 • Kiểm tra 10 phút tự luận Bài kiểm tra
 • Kiểm tra trắc nghiệm 5 phút sau khi kết thúc buổi học Bài kiểm tra

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 0
 • Nội dung 6
Đăng ký