THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 1
  • Học viên 58
  • Nội dung 2
Đăng ký

Bài học trang bị cho SV kiến thc]s về phương pháp may túi chéo đáp liền - kiểu dọc rẽ

Nguyễn Thị Lanh

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 2
  • B6. PP may túi chéo đáp liền - dọc rẽ.pptx Tài liệu
  • tui cheo dap lien doc re hc.mp4 Video

THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 1
  • Học viên 58
  • Nội dung 2