THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 3
  • Học viên 0
  • Nội dung 3
Đăng ký

Khóa học trang bị cho sinh viên khối ngành ĐH Công nghệ may những kiến thức và kỹ năng cơ bản về quy trình và phương pháp chuẩn bị mẫu trong sản xuất may công nghiệp. 

Nguyễn Thị Phương

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0

Trịnh Thị Thanh Hương

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 3

Chu Thị Mai Hương

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0
  • Chương 1. Nhảy mẫu
  • Bài 1: Khái quát chung về nhảy mẫu. Tài liệu
  • Bài 2: Phương pháp nhảy mẫu sản phẩm Tài liệu
  • Bài 3: Quy trình nhảy mẫu sản phẩm Tài liệu

THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 3
  • Học viên 0
  • Nội dung 3