THÔNG TIN KHÓA HỌC

 

  • Giảng viên 1
  • Học viên 3
  • Nội dung 3
Đăng ký

Đây là nội dung phần chương 2 của phép biện chứng duy vật, ở phần này sẽ đề cập đến nội dung quy luật lượng - chất. Quy luật này sẽ sẽ diễn giải cách thức vận động của sự vật hiện tượng là từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chât và ngược lại. 

Đặng Thị Nga

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 3
  • Tuần 7 Mác 1 Tài liệu
  • Kiểm tra 15 phút sau khi kết thúc buổi học. Bài kiểm tra
  • Mác 1 - Tuần 7 Video

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 

  • Giảng viên 1
  • Học viên 3
  • Nội dung 3